Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολόηση invoicepro.gr - οδηγίες χρήστη

Το www.InvoicePro.gr είναι ιστοσελίδα για δωρεάν έκδοση φορολογικών τιμολογίων(εώς 5 αντίγραφα το μήνα), δελτίων κίνησης και πρωτοκόλλων με τη δυνατότητα για αποστολή ή λήψη του κάθε εξειδικευμένου εγγράφου μέσω υπολογιστή. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας δημιουργούνται παραστατικά σε εκσυγχρονισμένη μορφή, τα οποία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της ΕΦΟΡΙΑΣ για την εκτύπωση σε χάρτινο φορέα και ηλεκτρονική ανταλλαγή μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων.

Η είσοδος προς τα δεδομένα της πραγματоποιείτε, αφού προηγουμένως έχει γίνει εγγραφή της οργάνωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χρηστών. Οι εταιρίες, οι οποίες εργάζονται με το www.InvoicePro.gr, παραλαμβάνουν ηλεκτρονικό άλμπουμ των εγγράφων τους, διάφορες αναφορές για τα ληφθέντα παραστατικά, προσωπικά ονοματολόγια για είδη και σθναλλασσόμενοι, δυνατότητα διόρθωσης των παραστατικών που ήδη έχουν εισαχθεί, ονοματολογίες και λειτουργίες.

Το σύστημα είναι πολυεταιριακό και πολυχρηστικό, τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί είναι προστατευμένα από εξωτερική επιρροή, μέσω μερικών επιπέδων προστασίας. Η ιστοσελίδα είναι σε υψηλό επίπεδο βελτιστοποιημένη για μέγιστη υψηλή ταχύτητα κατά την διαδικασία εισαγωγής των παραστατικών.

Microinvest σας προσφέρει αυτήν την υπηρεσία δωρεάν (εώς 5 αντίγραφα το μήνα), με την υπευθυνότητα για ποιοτική και αποτελεσματική δουλειά για καθημερινή εισαγωγή των πιο συχνών τύπων παραστατικών μεταξύ εταιριών.